باطلی پروازهای دومسیر بدلیل تاخیر,بدی آب و هوا , نقص فنی وغیره

در صورتی که پروازی دو مسیره رزرو شده باشد ( مثال :تبریز – مشهد –تبریز ) و پرواز رفت به هـر دلیلی اعم از تاخیر بیش از دو ساعت ، بدی آب و هوا ، نقص فنی و . . . کنسل شود، رزرو گیرنده ملزم به اعلام اطلاعات پرواز برگشت خود به این شرکت (تنها در روز پرواز رفت) می باشد و در صورت عـدم اطلاع رسانی ،(مسئولیت جرائم پرواز برگشت به عهده رزرو گیرنده میباشد.)